KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni; WORMHOLE EDUCATION kullanıcısı veya üyesi olmanız sebebiyle WORMHOLE EDUCATION (Veri Sorumlusu) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak hazırlanmıştır. WORMHOLE EDUCATION; kişisel verilerinizin, ilgili mevzuata ve kişisel verilerin korunması alanındaki temel ilkelere uygun olarak işlenmesini ve gerekli idari ve teknik her türlü tedbirin alınarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması konusunda azami hassasiyet göstermektedir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz aşağıda izah edilen usul ve esaslara uygun olarak DİJİBİZ tarafından işlenecektir.

6698 sayılı Kanun kapsamında WORMHOLE EDUCATION’ın tüm kişisel veri koruma süreçleri, saklama ve imha prosesleri hakkında detaylı bilgiye Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

1) Veri Sorumlusunun Kimliği

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz Yavuz Sultan Selim Mah. İzzettin Çağpar Cad. No:266 adresinde yerleşik TUĞÇE AY (WORMHOLE EDUCATION) tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmektedir.

2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz amaçları ve hukuki sebepleri şu şekildedir:

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARIHUKUKİ SEBEPLER
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Veri sorumlusunun mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesiVeri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Ürün/hizmet satış/satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesiBir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Talep / şikayetlerin takibiBir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
Fiziksel mekan güvenliğinin temini, Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kişisel verileriniz anılan işlenme amaçları dışında farklı amaçlarla işlenmeyecek ve bu amaçlar dışında kullanılmayacaktır.

3) Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; WORMHOLE EDUCATION tarafından, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yasalar gereği yetkili kılınmış mercilere yasal sorumluluklar veya yöneltilen talepler doğrultusunda aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, ürün/hizmet satın alım/satış/satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak veri sorumlusunun hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı mali müşaviri, avukatı, danışmanı, yazılım ve donanım ile alan tedarikçisi olan üçüncü kişi ya da kurumlara, diğer hizmet tedarikçilerine aktarılabilecektir.

WORMHOLE EDUCATION, hizmetlerini en iyi şekilde sunabilmek, gerek kendisi gerekse üye ve müşterilerinin menfaatlerini korumak amacıyla bazı faaliyetlerinde üçüncü kişi hizmet sağlayıcılardan faydalanmaktadır. Bu hizmet sağlayıcıların veri işleyen sıfatıyla verilerinize erişebilmesi mümkündür. Bu hizmet sağlayıcıların bazılarının veya bağlı kuruluşlarının yurt dışında yerleşik tüzel ya da gerçek kişi olması veya vermiş oldukları hizmetler gereği verilerinizi yurt dışında tutmaları durumlarında kişisel verileriniz yurt dışına aktarılabilecektir.

4) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; yukarıda eşleştirilen amaç ve hukuki sebepler dışında kişisel veri sahibinin aydınlatmış açık rızası doğrultusunda farklı amaçlarla “ilgili kişinin açık rızasının alınması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenebilecektir. Üç (3) numaralı başlık altında yer alan tabloda yer aldığı üzere yurt dışına aktarılan kişisel verileriniz için “aydınlatılmış açık rızanıza” dayanılarak tabloda gösterilen kişilere anılan aktarım türünde aktarılmaktadır.

Tüm bu işleme faaliyetleri; tarafınızca doldurulan online form, onaylanan yahut imzalanan online sözleşmeler, göndermiş olduğunuz e-posta ya da diğer iletiler ile aramalar (bizzat paylaşmış olduğunuz bilgiler yönünden) vasıtasıyla otomatik olmayan yöntemlerle yapıldığı gibi aramalarınızda yapılan ses kayıtları, çerez kayıtları ile otomatik yöntemlerle gerçekleşmektedir.

5) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak veya www.wormholeeducation.org adresinde yer alan başvuru formu ile yine aynı adresteki Veri Sorumlusuna Başvuru Esasları ve Başvuru Formu’na uygun olarak yapabileceğiniz başvuru ile kendinizle ilgili olmak kaydıyla;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

Sayılan haklarınızı kullanacağınız başvurunuz, WORMHOLE EDUCATION ulaşmasını takiben en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde paylaşmış ve tercih etmiş olduğunuz iletişim kanalları vasıtasıyla cevaplandırılacaktır.

WORMHOLE EDUCATION’ın politika üzerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Politika üzerinde yapılan tüm değişiklikler ayrı bir versiyon numarası alarak yayınlanır. Ayrıca Aydınlatma Metnimizdeki versiyon değişiklikleri sizlere bildirimlerle sunulur. Tüm versiyonlar, aksi versiyonda belirtilmedikçe, yayını tarihinde yürürlüğe girer ve bağlayıcılık kazanır. WORMHOLE EDUCATION, Aydınlatma Metni’nin önceki versiyonlarını Politika Arşivi’nde yayınlar.

Politika Versiyon      : 1

Yürürlük Tarihi       : 01.10.2023

WORMHOLE EDUCATION

Yavuz Sultan Selim Mah. İzzettin Çağpar Cad. No:266

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Canlı Destek
Canlı Destek
Merhaba, eğitimleriniz hakkında bilgi almak istiyorum.